Life, SAP, Consulting, Programming, Coding, ASP.NET, Sharepoint, MVC, Javascript, PHP, WebDesign, CSS, HTML

Posts tagged ‘php’

Cập nhật một trường trong CAKEPHP

Bạn đã biết đến sự tiện dụng trong CakePHP, tất cả gần như được hỗ trợ. Chỉ chưa đến 10 dòng code, đã có thể thêm/cập nhật một record mà không cần tốn một dòng truy vấn SQL nào cả. Tuy nhiên, nếu cập nhật chỉ một trường trong một record thì thế nào?

Giả sử rằng trường cần cập nhật là ‘confirmed’ trong model có tên là ‘User’ và id là 5. Chúng ra sẽ khai báo thêm 1 mảng như sau:

  1. $data = array(
  2. ‘User’ => array(
  3. ‘id’          =>    5,
  4. ‘confirmed’   =>    1
  5. )
  6. );


$data = array(
‘User’ => array(
‘id’ => 5,
‘confirmed’ => 1
)
);

Sau khi xử lý, Hàm Save sẽ như sau:

  1. $this->User->save( $data, false, array(‘confirmed’) );

Hoặc có thể sử dụng hàm sau:

$this->User->saveField(‘field_name’,’value’);
$this->User->save( $data, false, array(‘confirmed’) );