Life, SAP, Consulting, Programming, Coding, ASP.NET, Sharepoint, MVC, Javascript, PHP, WebDesign, CSS, HTML

Posts tagged ‘order by’

Sử dụng UNION

SQL cơ bản thì có thể ai cũng từng đọc qua. Nhưng khi vào làm việc với nó thực tế thì mới gặp nhiều vấn đề và thu được nhiều kinh nghiệm.

Hôm nay mình gặp lỗi thế này:

ORDER BY items must appear in the select list if the statement contains a UNION, INTERSECT or EXCEPT operator.

Lỗi này có nghĩa là khi Order by trong lệnh SEELCT có UNION thì phải select cả trường đem ra ORDER BY.

ví dụ muốn order by date thì bạn phải select cả date.

SELECT id, title from table1 order by date union SELECT id, title from table2 order by date ==> câu lênh này sẽ báo lỗi

SELECT id, title,date from table1 order by date union SELECT id, title,date from table2 order by date => câu lệnh này sẽ chạy tốt