Life, SAP, Consulting, Programming, Coding, ASP.NET, Sharepoint, MVC, Javascript, PHP, WebDesign, CSS, HTML

Posts tagged ‘đa ngôn ngữ’

Cập nhật trường thời gian trong MSSQL trong Website đa ngôn ngữ

Khi làm việc với site đa ngôn ngữ trong ASP.NET, thường chúng ta phải đặt CultureInfo ứng với các ngôn ngữ. Site đa ngôn ngữ là yêu cầu thường hay gặp, tuy nhiên, khi làm việc với nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề phiền toái đi kèm. Đặc biệt là các định dạng ngày tháng, thời gian. Một cậu lệnh update cơ sở dữ liệu đang chạy ngon lành với ngôn ngữ là en-US, bạn chuyển qua vi-VN, Exception bắn ra ùn ùn. Đó là do các định dạng trường thời gian của MSSQL khác với lại format thời gian trong tiếng việt, Làm cách nào đây?

Giải pháp đây:

Bạn phải đặt cho trường thời gian một format cố định. Thay vì viết câu lệnh

“UPDATE xbml_table set time=”+DateTime.Now..toString(“d”)…

Bây giờ DateTime.Now của chúng ta sẽ cần một bước xử lý đơn giản:

DateTime dt = DateTime.Now;

CultureInfo ci = New CultureInfo(“en-US”);

“UPDATE abx_xzy_tbl SET ” + dt.toString(“d”,ci);

Ok, Giải quyết xong rồi. Làm việc tiếp thôi.

Tham khảo:

http://www.geekzilla.co.uk/View00FF7904-B510-468C-A2C8-F859AA20581F.htm

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5hh873ya.aspx

Culture